ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Úvod - PVS, a.s. zabezpečuje

  • správu majetku spoločnosti
  • prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom
  • koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
  • investorskú činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
  • získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti prednostne z fondov EÚ
  • predprojektovú a projektovú prípravu vodohospodárskych stavieb
  • inžiniering a výkon stavebného dozoru
  • získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov
  • odbornú a poradenskú činnosť

Etický kódex spoločnosti

©