ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Apríl – Jún 2011

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Apríl 2011

Zhotoviteľ v mesiaci apríl 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ - 98,66 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 3 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ a „D“ - 267,24 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-1“, „AB-2“, „AC“, „AF“, „AC-1“ - 1005,44 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 28 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB“- pretlak v dĺžke 7,03 metrov pre potrubie z rúr PVC DN 300
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-1“; „AB-2“; „AC“, „AC-1“; „AF“- 287,3 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 66 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 25 Meranie vyčistenej vody
 • SO 26 Povodňová čerpacia stanica
 • SO 28 Prípojka VN
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 33 Vnútroareálový rozvod vody
 • SO 38 STL plynová prípojka
 • PS 02 Mechanické predčistenie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu

Máj 2011

Zhotoviteľ v mesiaci máj 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ - 347,55 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa , dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „C“- 323,36 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 39 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-2-2“, „AC“, „AB-3“ - 849,93 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 27 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB“- pretlak v dĺžke 7,03 metrov pre potrubie z rúr PVC DN 300
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-2-2“; „AB-2“; „AC“, „AF“- 224,66 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 31 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 05 Aktivačná nádrž- rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN B
 • SO 06 Dosadzovacia nádrž – rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN C
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia – rekonštrukcia na aktivačnú nádrž AN
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 25 Meranie vyčistenej vody
 • SO 26 Povodňová čerpacia stanica
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 33 Vnútroareálový rozvod vody
 • SO 38 STL plynová prípojka
 • PS 02 Mechanické predčistenie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu

Jún 2011

Zhotoviteľ v mesiaci jún 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul. J. Kráľa– rozšírenie kanalizácie
  178,21 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ - 360,59 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 9 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa , dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „C“- 288,06 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 41 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-2-2“, „AB-2-2a“, „AB-2-2b“,„AB-2“ - 798,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 25 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-2-2“; „AB-2a“ - 231,16 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 31 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 05 Aktivačná nádrž- rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN B
 • SO 06 Dosadzovacia nádrž – rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN C
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia – rekonštrukcia na aktivačnú nádrž AN
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 33 Vnútroareálový rozvod vody
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR

Stav finančného plnenia k 30.06.2011

Fotodokumentácia projektu:

©