ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Január – Marec 2012

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Január - Marec 2012

Líniová časť:

 • odhumusovanie, odstránenie podkladu alebo krytu vozovky, výkop ryhy, pieskové lôžko
 • čerpanie vody, uloženie trativodu
 • uloženie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
 • obsyp potrubia pieskom, hutnenie zásypu ryhy, odvozu prebytočnej zeminy na skládku
 • spätné úpravy
 • tlakové skúšky na kanalizačnom potrubí a šachtách
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „D“ – 98,70 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2“ – 282,73 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2a“ – 232,24 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 10 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2b“ –37,21 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB1-2“ – 260,50 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht, vrátane pretlaku o dĺžke 19 metrov pre potrubie z rúr PVC DN 300 pri prechode rieky Jakubianky
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB-2“ – 77,75 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 17 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-2-2a“ – 46,82 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 7 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
  betonáž skosenia dna
  napustenie nádrže vodou
  skúška vodotesnosti
  odkvapový chodník
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
  montáž vykurovacích telies a dopojenie rozvodu ÚK
  montáž a škárovanie dlažby
  prestupy cez stenu
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž
  montáž lešenia
  skúška vodotesnosti
  zateplenie a opláštenie nádrže
  montáž poklopu
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
  montáž technológie kotolne
  montáž rozvodov ELI  v kotolni
  montáž rozvodov plynu, skrinky plynomera a uzáverov plynu
  montáž výmenníka
  montáž uzemnenia plynomera a strechy
  dopojenie servopohonov automatických ventilov
  napustenie teplovodu, odvzdušnenie kúrenia
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
  montáž miešadiel a oceľových rebríkov
  napustenie nádrže kalom
  odkvapový chodník
  oplechovanie atiky a prestupu cez stenu nádrže
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
  maľba stien a stropu, ochranný náteru stien, dlažba
  montáž rozvodov ELI
  montáž technológie a kúrenia
 • SO 16 Objekt mechanického odvodnenia kalu
  odpojenie objektu od inžinierskych sietí
  demontáž technológie, rozvodov ELI., kúrenia a vody
  búranie omietok, podláh, vybúranie starých betónových základov
  osekanie obkladov a vybúranie zárubní
  výkop pod základy a šachty
  výkop a pokládka odvodňovacieho potrubia vylisovaného kalu
  výmena okien
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
  oddebnenie stropu
  obsyp nádrže
  náter stropu nádrže
  spádovanie dna nádrže
  tlaková skúška
  vyčerpanie a vyčistenie nádrže
  montáž technológie
  obetónovanie prestupov
  montáž rozvodov ELI
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
  prepojovacie potrubie E7, E8 a E10
  montáž plynomera a napustenie plynu
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
  hrubé terénne úpravy v areáli ČOV
  chodníky a odkvapové chodníky
  odkopávka pod komunikácie

Stav finančného plnenia k 31.3.2012

Fotodokumentácia projektu:

©