ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Január – Marec 2011

Dňa 10.02.2011 prebehlo odovzdanie staveniska v obci Jakubany, dňa 15.02.2011 prebehlo odovzdanie staveniska v Novej Ľubovni.

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Január 2011

Zhotoviteľ v mesiaci január 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 27 Trafostanica

Február 2011

Zhotoviteľ v mesiaci február 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia - rekonštrukcia na aktivačnú nádrž
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže

Marec 2011

Zhotoviteľ v mesiaci marec 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia - rekonštrukcia na aktivačnú nádrž
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 25 Meranie vyčistenej vody
 • SO 27 Trafostanica
 • PS 01 Hrubé predčistenie a čerpanie odpadových vôd

Stav finančného plnenia k 31.03.2011

Fotodokumentácia projektu:

©