ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Júl – September 2011

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Júl 2011

Líniová časť:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ - 255 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul. J. Kráľa– rozšírenie kanalizácie
  273,7 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 8 ks kanalizačných šácht
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky
  stoka  „CI“ – 89,04 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 19 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „AB“ a „D“ - 235,26 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť - odbočky
  stoka  „AB“ a „D“ – 70,22 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 18 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2-2“, „AB-2-1“, „AB-2“ – 751,30 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 19 ks kanalizačných šácht
 • vetva „AB-2-2“, „AB-2-1“, „AB-2“ – 751,30 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 19 ks kanalizačných šácht
  stoka  „AB2-1-1“; „AB-2-2“ – 135,49 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 35 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 05 Aktivačná nádrž - Rek na DNN B
 • SO 06 Dosadzovacia nádrž- Rek na DNN C
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Aktivačná a dosadzovacia nádrž. – rek. Aktivačná nádrž AN
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 04 Dosadzovacie nádrže
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR

August 2011

Líniová časť:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ – 233,639 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul.Garbiarska – rozšírenie kanalizácie
  131,111 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky
  ul. J.Kráľa – 125,71 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 27 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „D“ - 148,194 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 3 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť - odbočky
  stoka  „AB“, „D“- 80 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 20 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2“ - 263,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB-2“ - 238,86 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 33 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 04 Dosadzovacie nádrže
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR

September 2011

Líniová časť:

 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul. J. Kráľa– rozšírenie kanalizácie
  178,21 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ - 360,59 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 9 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa , dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „C“- 288,06 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 41 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-2-2“, „AB-2-2a“, „AB-2-2b“,„AB-2“ - 798,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 25 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-2-2“; „AB-2a“ - 231,16 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 31 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 05 Čerpanie kalu
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR
 • PS 10 Plynová kotolňa

V auguste 2011 zhotoviteľ požiadal o prebratie časti diela a vydanie Protokolu o odovzdaní a prebratí časti diela na stavebné objekty SO 05, SO 06, SO 07, SO 18-SO 21, SO 27-SO 30, SO 31(okrem vetvy A2,A6,C2,C3,C4), SO 32(okrem vetvy B1, B2), SO 33 (UV15P, PV4), SO 38 a prislúchajúcich častí prevádzkových súborov: PS-3, PS-4, PS-5, PS-7, PS-8, PS-9. Súčasne začal s prípravou dokumentácie k preberaniu v  súlade so Zmluvou o dielo. Postup prác je v súlade s platným časovým a finančným harmonogramu projektu.

Stav finančného plnenia k 30.09.2011

Fotodokumentácia projektu:

©