ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Október–December 2011

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Október – December 2011

Líniová časť:

 • odhumusovanie, odstránenie podkladu alebo krytu vozovky, výkop ryhy, pieskové lôžko
 • čerpanie vody, uloženie trativodu
 • uloženie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
 • obsyp potrubia pieskom, hutnenie zásypu ryhy, odvozu prebytočnej zeminy na skládku
 • spätné úpravy
 • tlakové skúšky na kanalizačnom potrubí a šachtách
 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ - 444,4 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 10 ks kanalizačných šácht
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky
  stoka  „B“ – 15,40 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 1 ks kanalizačná revízna šachtička DN 400 s osadením poklopu
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „D“ - 170,80 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 4 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „AB“ a „D“ - 235,26 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
  stoka „D1“ – 67,98 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť - odbočky
  stoka „D“ – 134,65 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 4 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2“ – 243,70 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB1-2“ – 37,30 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB-2“ – 44,36 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 10 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
  betonáž skosenia dna
  montáž technologických zariadení v nádrži
  debnenie dobetonávky styku žľabu a koruny
  napustenie nádrže vodou
  skúška vodotesnosti
  odkvapový chodník
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
  montáž vykurovacích telies a dopojenie rozvodu ÚK
  montáž a škárovanie dlažby
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž
  montáž lešenia
  reprofilácia stien a stropu
  skúška vodotesnosti
  zateplenie a opláštenie nádrže
  montáž poklopu
  skúška vodotesnosti a plynotesnosti
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
  montáž technológie kotolne
  montáž rozvodov ELI  v kotolni
  montáž rozvodov plynu, skrinky plynomera a uzáverov plynu
  montáž výmenníka
  montáž uzemnenia plynomera a strechy
  dopojenie servopohonov automatických ventilov
  tlaková skúška rozvodov bioplynu
  úradná skúška elektrického zariadenia
  spustenie kotolne do prevádzky
  napustenie teplovodu, odvzdušnenie kúrenia
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
  reprofilácia dna, náter xypex
  tlaková skúška nádrže
  montáž miešadiel a oceľových rebríkov
  napustenie nádrže kalom
  odkvapový chodník
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
  prednástrek pod omietky, oprava omietok, ochranný náter stien a stropu
  dopojenie prepojovacích potrubí
  montáž rozvodov ELI
  montáž technológie a kúrenia
  pokládka dlažby
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
  odkvapový chodník, terénne úpravy
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
  ochranný náter betónu
  montáž dlažby odkvapového chodníka a terénne úpravy
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
  oddebnenie stropu
  obsyp nádrže
  náter stropu nádrže
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
  prepojovacie potrubie E7, E8 a E10
  prepojenie plynovej prípojky na STL rozvod
  montáž plynomera a napustenie plynu
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
  hrubé terénne úpravy v areáli ČOV
  chodníky a odkvapové chodníky

Stav finančného plnenia k 31.12.2011

Fotodokumentácia projektu:

©