ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Apríl – Jún 2012

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Apríl - Jún 2012

Líniová časť:

 • odhumusovanie, odstránenie podkladu alebo krytu vozovky, výkop ryhy, pieskové lôžko
 • čerpanie vody, uloženie trativodu
 • uloženie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
 • obsyp potrubia pieskom, hutnenie zásypu ryhy, odvozu prebytočnej zeminy na skládku
 • spätné úpravy
 • tlakové skúšky na kanalizačnom potrubí a šachtách
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky
  vetva  „B“ – 189,9 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 17 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „D“ – 53,19 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
  vetva „AG-1-1“ – 34,91 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
 • SO 0201 Nová Ľubovňa, dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  vetva  „D“ – 57,43 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 13 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  vetva  „AG-1-1“ – 17,53 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 6 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  existujúca kanalizácia – 64,5 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 15 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-1“ – 617 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 20 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-1-1“ – 44,33 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-1-2“ – 266,11 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2-1“ – 65,57 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 3 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2b“ –39,89 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
  vetva „A“ – 844,6 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 28 ks kanalizačných šácht
  vetva „AE“ – 246,94 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AD-1“ – 166,84 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „A“ – 87,71 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 248 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-1“ – 140,3 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 26 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-1-1“ – 7,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 2 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-1-2“ – 9,49 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 2 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-2-2b“ – 7,63 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 3 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-2-2b-1“ – 18,43 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 1 ks kanalizačnej revíznej šachtičky DN 400
  stoka  „AE“ – 21,7 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 4 kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  existujúca kanalizácia – 13,89 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 2 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
  montáž lešenia
  vyrovnanie vonkajšej omietky, fasáda a sokel z marmolitu
  montáž uzemnenia a bleskozvodov
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
  montáž lešenia
  vyrovnanie vonkajšej omietky, fasáda a sokel z marmolitu
 • SO 07 Čerpacia stanica kalu
  montáž lešenia
  vyrovnanie vonkajšej omietky, fasáda a sokel z marmolitu
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž
  montáž strechy
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
  montáž oceľovej konštrukcie prístrešku
  montáž lešenia okolo komína
  demontáž oplechovania a nadbetonávka atiky komína
  výmena ventilátora
  búranie poškodenej a realizácia novej komínovej hlavy
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
  montáž uzemnenia a bleskozvodov
 • SO 16 Objekt mechanického odvodnenia kalu
  debnenie a betonáž základov a šachty
  montáž oceľovej konštrukcie
  hydroizolácia podlahy, betonáž poteru
  montáž rozvodov ZTI a technológie odstredivky
  obmurovanie stien
  oprava omietok, maľba stien a stropov, náter zárubní a dverí
  montáž rozvodov ELI, kompletáž rozvádzačov
  spustenie technológie do prevádzky
  montáž rozvodov kúrenia, ich náter a zaizolovanie
  prepoj vody, úžitkovej vody a kalu
  osadenie dverí
  zabetónovanie prestupu cez šachtu
  vyrovnanie podkladu pod fasády, fasády
  uzatvorenie otvoru pod dopravníkom
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
  obsyp nádrže
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
  vysprávky a výmena podkladu pod ryhy na komunikáciach
  výšková úprava poklopov, prespádovanie komunikácií, pokládka obrubníkov
  úprava vstupov do objektov, zaasfaltovanie rýh
  konečná pokládka asfaltu
  chodníky, odkvapové chodníky
  terénne a sadové úpravy okolo objektov

Stav finančného plnenia k 30.6.2012

Fotodokumentácia projektu:

©